Der har længe været en tendens til, at forbrugerne handler online. Men inden forbrugerne lægger sine ønskede køb i den virtuelle indkøbskurv, så har over en tredjedel været i en fysisk butik for at se varerne først. Det viser en ny undersøgelse fra Business Danmark.

Over halvdelen af alt tøj, sko og smykker, som danskerne køber, bliver købt online. Men inden danskerne lægger sine varer i indkøbskurven online, så lægger 34,4 procent af danskerne vejen forbi en fysisk butik for at teste den ønskede vare.

Sagt med andre ord så bruges butikkerne i større grad som et ’showroom’, hvor forbrugeren afprøver produktet, for derefter at gå hjem og bestille det selvsamme produkt online – endda ofte fra en helt anden butiks webshop. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Business Danmark.

”Det er jo selvfølgelig positivt for detailbranchen, at forbrugerne stadig har lyst til at komme i de fysiske butikker, men der er ingen tvivl om, at i takt med at onlinehandlen stiger, får synergien mellem butik og webshop en helt afgørende betydning for, om virksomheder fremover kan bevare en position i markedet, ” siger Jens Neustrup Simonsen, der er landsformand i Business Danmark.

 

Loyalitet og rådgivning

Selv om butiksdød er et ord, der har vundet mere og mere indpas i takt med den fortsat stigende onlinehandel, så vil forbrugerne stadigvæk gerne handle i de fysiske butikker. Over halvdelen af danskerne foretrækker nemlig stadigvæk den fysiske butik, hvor de kan få rådgivning og inspiration på en måde, som de ikke kan online.

Skal butikkerne imidlertid overleve den stigende nethandel kræver det, Ifølge Jens Neustrup Simonsen, at butikkerne skaber loyalitet og unikke kundeoplevelser.